Kamilla Motacki

Certified Practitioner since December 2022


48600462626
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kamilla Motacki, jest Trenerem NLP IANLP, Fellow Member Trainer IANLP (pierwsza Polka) – International Association for Neuro Linguistic Programming, Master Trainer IN – International Association of NLP Institutes IN, Coach Master Trainer ICI – International Association of Coaching Institutes, Practitioner Havening Techniques®, Międzynarodowy Trener Transforming Communication™, Resilience™ i Resolve Coaching™, Członkini Rady Ekspertów „Biznesu na fali”, Współpracownik firmy Workplaces Options® Wielka Brytania, Trener EAP USA Nowy York, Critical Incident  Support Consultant and Trainer

Doświadczony trener i człowiek, o bardzo bogatych kompetencjach, szczególnie wrażliwy, wsłuchujący się w człowieka i rytm świata. Widzi świat jako globalny system wpływających na siebie działań, energii, intencji i zachowań. Otwarta, skupiona, wsłuchana, uważna. Człowiek  o otwartym sercu. Wierzy w zmianę, wierzy w człowieka i jego humanizm, tworzy świat w którym chce żyć, w którym żyje się lepiej. Wspiera ludzi w rozwoju.

Prowadzi treningi, szkolenia, konsultacje indywidualne dla kadry menadżerskiej, dyrektorów zarządzających, inwestorów oraz pracowników. Prowadzi również warsztaty na temat rozwiązywania konfliktów, szkolenia dotyczące świadomej komunikacji, pomaga stworzyć zgrany zespół w miejscu pracy.

Konsultuje procesy grupowe, zarządzanie ludźmi, nowoczesne formy zarządzania, zajmuję się znajdowaniem i wykorzystaniem zasobów drzemiących w ludziach, pomaga w procesach rekrutacyjnych, szkoli Hr-ców

Współpracuje z globalną firmą Workplaces Options ® (Wielka Brytania) oraz EAP (USA), która prowadzi Program Pomocy dla Rodzin i Pracowników (Employee& Family Assistance Programme EFAP), oraz Firmą Shepell – Fgi Prowadzącej Program Employee and Family Assistance EFAP MONTREL, Signa International, konsultując i prowadzą treningi dla uczestników z Kazachstanu, Ukrainy, Belgii, Francji, Niemiec, Polski, Anglii, Dominikany, Włoch. Prowadzi treningi, szkolenia, konsultacje indywidualne dla kadry menadżerskiej, dyrektorów zarządzających, inwestorów oraz pracowników. Prowadzi również warsztaty na temat rozwiązywania konfliktów, szkolenia dotyczące świadomej komunikacji, pomaga stworzyć zgrany zespół w miejscu pracy.

Kamilla Motacki is IANLP NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP (first Polish woman) – International Association for Neuro Linguistic Programming, Master Trainer IN - International Association of NLP Institutes IN, Coach Master Trainer ICI - International Association of Coaching Institutes, Practitioner Havening Techniques®, International Trainer Transforming Communication™, Resilience™ and Resolve Coaching™, Member of the Council of Experts "Business on the Wave", Workplaces Options® UK Associate EAP USA Coach New York, Critical Incident Support Consultant and Trainer.

An experienced trainer and a Woman with very rich competences, particularly sensitive, listening to  the rhythm of the world. Sees the world as a global system of interacting actions, energies, intentions, and behaviors. Open, focused, listened, attentive. A woman with an open heart. She believes in change, believes in man and his humanism, creates a world in which he wants to live, in which life is better. She supports people in development.

She conducts trainings, trainings, individual consultations for managers, managing directors, investors and employees. She also conducts workshops on conflict resolution, training on conscious communication, helps to create a harmonious team in the workplace. She consults group processes, people management, modern forms of management, deals with finding and using resources dormant in people, helps in recruitment processes, trains Hr-cs. She cooperates with the global company Workplaces Options ® (Great Britain) and EAP (USA), which runs the Employment & Family Assistance Program EFAP, and Shepell - Fgi, which runs the Employee and Family Assistance Program EFAP MONTREL, Signa International, consulting and conducting trainings for participants from Kazakhstan, Ukraine, Belgium, France, Germany, Poland, England, the Dominican Republic, and Italy.

 

Areas of specialization

Anger management, Blushing, Chronic Fatigue Syndrome, Low self-confidence, Low self-esteem, Obsessions and compulsions, Pain management, Post-traumatic stress disorder, Relationship issues, Relaxation, Stress, Grief, Interview Nerves, Self-Belief, Self-Development, Shyness, Belief Creation, Confidence, Empowerment, Bereavement, Breathwork

Locations

Poland
England
bydgoszcz